انتشار فصلنامه شماره 30 گروه صنعتی شاهرخی(پاییز97)

انتشار فصلنامه شماره 30 گروه صنعتی شاهرخی(پاییز97)

فصلنامه زمستان 96 (شماره 27) گروه صنعتی شاهرخی منتشر شد. برای دریافت فایل PDF فصلنامه کلیک کنید:

  http://www.shahrokhimfg.com/download/

9 بهمن 1397