فصلنامه زمستان 97 گروه صنعتی شاهرخی

فصلنامه زمستان 97 گروه صنعتی شاهرخی

گروه صنعتی شاهرخی ضمن تبریک فرارسیدن سال 1398 و آرزوی سالی همراه با خیر و برکت برای تمام مردم سرزمین ایران اعلام میدارد فصلنامه شماره 31 زمستان 1397 توزیع و جهت دانلود نیز در وب سایت این گروه قرار دارد.

18 فروردین 1398