#
#

 

گروه صنعتی شاهرخی

فعال در صنعت تهویه

 

احمد شاهرخی با حمایت مالی مسئولین شروع به نمونه برداری و ساخت دریچه تهویه  هوا از مدلهای خارجی کرده و توانست ظرف مدت شش ماه خط تولید دریچه های تنظیم هوا را راه اندازی کند. از آن زمان تا به امروز بیش از شصت سال می گذرد و كارخانه صنعتی شاهرخی با تأسیس شركتهای تولیدی مرتبط با صنعت تهویه سهم قابل توجهی از بازار صنعت تهویه ایران را پوشش داد.احمد شاهرخی با حمایت مالی مسئولین شروع به نمونه برداری و ساخت دریچه تهویه هوا از مدلهای خارجی کرده و توانست ظرف مدت شش ماه خط تولید دریچه های تنظیم هوا را راه اندازی کند. از آنزمان تا به امروز بیش از شصت سال می گذرد و . . .

#

پــــروژه هــا

گروه صنعتی شاهرخی